Isabela von Sbaritz

Posted by admin | Posted in Feny, Jezevčíci | Posted on 23-10-2016

  • MV Praha – V1, 3x CAJC, BOJ, CAC
  • BZH, ZVVZ, LZ, BZ – vše v I. ceně

 

Fea z Jestřábí louky

Posted by admin | Posted in Feny, Jezevčíci | Posted on 22-06-2013

  • Velmi dobrá
  • ZV III.c, BZH I.c, LZ III.c, BZ I.c, ZH I.c – hlas 4, ZN 47b.